Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľa

spoločnosti H&D Czech Republic sro
so sídlom Jeseník, Dukelská 722/14, IČO: 09160612
spisová značka obchodného registra C 82220 vedená na Krajskom súde v Ostrave

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre ústne i písomné kúpne zmluvy uzavreté
medzi spoločnosťou H&D Czech Republic sro (ďalej len „SPOLOČNOSŤ“) ako predávajúcim a kupujúcimi – koncovými spotrebiteľmi (ďalej len „KUPUJÚCI“), ktorí používajú výrobky a služby ako spotrebitelia. Pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak, platia všeobecné zákonné ustanovenia Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky (z.č.
89/2012 Zb.), a predpisov Európskej únie.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na ústne aj písomné kúpne zmluvy, uzavreté medzi spoločnosťou H&D Czech Republic sro. a právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ „KUPUJÚCI“ potvrdzuje súhlas s VOP dňom prevzatia plnenia alebo odoslania zálohovej platby podľa toho čo nastane skôr.

Zmeny a odchýlky od VOP sú prípustné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom SPOLOČNOSTI. Pre uzavretie zmluvy platia výlučne tieto VOP; iné podmienky a záväzky nie sú obsahom zmluvy a to aj v prípade, keď sa k nim výslovne spoločnosť nevyjadrí. V prípadoch, keď je medzi SPOLOČNOSŤOU a KUPUJÚCIM uzatvorená konkrétna písomná kúpna zmluva, je táto podriadená týmto VOP, pokiaľ nie je v danej zmluve stanovené inak. Tieto VOP nahrádzajú úplne všetky predchádzajúce obchodné podmienky a dojednania.

I. Uzavretie zmluvy

Cenové ponuky SPOLOČNOSTI sú nezáväzné. Objednávky sú pre SPOLOČNOSŤ záväzné, pokiaľ ich písomne ​​potvrdia, alebo na ich základe vykoná plnenie zaslaním tovaru alebo poskytnutím služby. Ústna zmluva je pre spoločnosť záväzná v prípade, že je potvrdená
následne písomne.


II. Zmluvné dojednania, uzavretie zmluvy

 1. Za uzatvorenie zmluvy je považované potvrdenie prijatia objednávky alebo individuálne dojednanej písomnej kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje špecifikáciu tovaru (vr. typu, rozmerov, farby, atp.) a prípadné služby, ktoré KUPUJÚCI objednáva pre svoju potrebu. Tým prejavuje SPOLOČNOSŤ svoj súhlas.
 2. SPOLOČNOSŤ je oprávnená účtovať KUPUJÚCEMU storno poplatok v prípade, keď dôjde k zrušeniu objednávky až do výšky jej hodnoty (podľa rozpracovanosti).
 3. V prípadoch kedy dôjde k podstatnej zmene predmetu dodávky, je spoločnosť povinná upovedomiť bez zbytočného odkladu KUPUJÚCEHO o zmene rozsahu a obsahu dodávky. KUPUJÚCI je oprávnený v lehote 7 dní od doručenia vyrozumenia od zmluvy odstúpiť. Za podstatné zmeny predmetu dodávky sa považuje napríklad zmena modelu, zmena celkovej ceny o viac ako 15% alebo zmena dohodnutej dodacej lehoty o viac ako 6 týždňov.

III. Platobné podmienky a cena

 1. Pokiaľ nie je stanovené inak, sú ceny tovaru stanovené v EUR. V cene nie je obsiahnutá zákonná sadzba DPH, prepravné a ďalšie prípadné náklady, spojené s prepravou tovaru (clo, iné nešpecifikované dane, balné atď.). Zákonná daň DPH a náklady na prepravu, príp. poistenie, clá, dane a ďalšie výdavky, spojené s doručením tovaru, budú v prípade uzavretia zmluvy účtované ako zvláštna položka a nie sú zahrnuté do ceny.
 2. Cena nezahŕňa dodatočné náklady na doplnkové služby, ako napr. architektonické návrhy, inžiniering a poradenstvo, montáž a inštaláciu. Cena doplnkových služieb musí byť vždy na potvrdení objednávky uvedená a vyčíslená zvlášť, pokiaľ boli objednané.

IV. Termíny a lehoty

 1. Predbežné termíny v ponukách a ústnych oznámeniach spoločnosti sú iba orientačné a nezáväzné. Záväzné termíny a dodacie lehoty sú uvedené na potvrdení prijatia objednávky. Ak je v potvrdení prijatia objednávky stanovený konkrétny dátum alebo lehota dodania, začína táto plynúť až po vyjasnení všetkých podrobností a detailov objednávky.
 2. Tovar, ktorý je rozmerovo alebo povrchovo upravovaný na zákazku alebo bol na potvrdenie objednávky KUPUJÚCEMU vystavený aj zálohová faktúra, začína stanovená lehota dodania plynúť od druhého dňa po pripísaní predpísanej zálohy na účet SPOLOČNOSTI.
 3. V prípadoch nedodržania lehoty, z dôvodov „vyššej moci“, štrajku, či iných nepokojov alebo z dôvodu neopodstatneného neplnenia záväzkov dodávateľov spoločnosti, sa lehota predlžuje primerane vzniknutým okolnostiam. Primerane upravenú dodaciu lehotu oznámi spoločnosť KUPUJÚCEMU bezodkladne po zistení takej okolnosti.
 4. SPOLOČNOSŤ si vyhradzuje právo na čiastočné plnenie a čiastkové dodávky. Dodávky sú štandardne vykonávané v režime EXW (tj. podľa INCOTERMS: Náklady rizika spojené s dodávkou tovaru prechádzajú na kupujúceho v závode, sklade, továrni, alebo inom dohodnutom mieste dodávateľa, akonáhle je tovar daný k dispozícii kupujúcemu. Týmto okamihom splní predávajúci svoju povinnosť dodávky (Predávajúci však má, okrem všeobecných povinností, tiež za povinnosť poskytnúť pomoc pri obstarávaní dokladov, ktoré sa vystavujú v krajine odoslania alebo v krajine pôvodu, avšak na nebezpečenstvo a útraty kupujúceho. Rovnako tak colné poplatky a dávky v krajine vývozu hradí sám kupujúci) .
 5. Termíny expedície sú závislé od termínov určených externým prepravcom. Ten za SPOLOČNOSŤ informuje KUPUJÚCEHO o možnom termíne expedície a dohovára sa na postupe pri vykládke tovaru.

V. Oneskorenie dodávky a prevzatie plnenia

 1. V prípade, že dôjde k oneskoreniu dodávky, pri ktorej bol stanovený presný termín, vzniká KUPUJÚCEMU nárok na náhradu škody. Jej výška je obmedzená na max. 2% z celkovej hodnoty plnenia (faktúry).
 2. Pokiaľ KUPUJÚCE plnenie neprevezme v dohodnutom termíne, je spoločnosť oprávnená požadovať od KUPUJÚCEHO náhradu vzniknutej škody, vr. zvýšených nákladov.

VI. Vrátenie plnenia

 1. SPOLOČNOSŤ neakceptuje vrátenie dodaného tovaru, okrem reklamácie tovaru.

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Prevzatím kúpenej veci nadobúda KUPUJÚCE vlastnícke právo k dodanému tovaru.
 2. V prípade, že tovar bol SPOLOČNOSŤOU zapožičaný, trvá vlastnícke právo SPOLOČNOSTI k zapožičanému tovaru. Tovar nesmie byť zastavený a ani použitý ako záruka.

VIII. Zodpovednosť za vady

 1. Spoločnosť zodpovedá KUPUJÚCEMU, že tovar pri prevzatí nemá vady. Spoločnosť zodpovedá KUPUJÚCEMU, že v čase, keď KUPUJÚCI tovar prevzal
  a. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a zaručuje sa, že dodávaný tovar a výrobky zodpovedajú kvalitatívnym a technickým štandardom,
  b. tovar sa hodí na účel, ktorý na jej použitie spoločnosť uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
  c. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzoru alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru či predlohy,
  d. tovar je dodaný v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti,
  e. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak sa prejaví vada vo funkčnosti výrobku v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí (§ 2161 ods. 2 obč. zákonníka).
 3. Ak o to požiada KUPUJÚCI, potvrdí mu spoločnosť písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia (spravidla sú tieto informácie obsiahnuté v záručných alebo montážnych listoch, podmienkach používania alebo v reklamačnom protokole). V potvrdení uvedie obchodnú firmu, sídlo a identifikačné číslo. Potvrdenie je možné nahradiť dokladom o zakúpení tovaru obsahujúcim uvedené údaje.
 4. Ak je to potrebné, vysvetlí spoločnosť v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania zodpovednosti aj spôsob, akým možno uplatniť práva z nej plynúce.
 5. Ak nemá tovar vlastnosti dojednané v zmluve, môže KUPUJÚCI požadovať dodanie aj novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčiastky. Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy, ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 6. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má KUPUJÚCI aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má KUPUJÚCI aj právo od zmluvy odstúpiť.
 7. Ak neodstúpi KUPUJÚCI od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že spoločnosť nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy KUPUJÚCIM pôsobilo značné ťažkosti.
 8. KUPUJÚCI je povinný zaistiť súčinnosť pri riešení reklamácie predovšetkým v dodaní potrebných podkladov ako je fotodokumentácia, faktúry a dodacie alebo záručné listy.
 9. SPOLOČNOSŤ neručí za vady, ktoré vzniknú chybným alebo nedovoleným používaním výrobku. Rovnako neručí za vady, spôsobené nesprávnou či neodbornou inštaláciou vykonanou KUPUJÚCIM alebo treťou osobou, prirodzeným opotrebením, nesprávnym alebo neopatrným používaním, nevhodným zaobchádzaním pri inštalácii, nedovoleným používaním prevádzkových alebo agresívnych kvapalín, elektrochemickými alebo elektrickými zásahmi, pokiaľ tieto neboli zapríčinené spoločnosťou.
 10. Záruka je stanovená na 2 roky a začína plynúť dňom dodania tovaru KUPUJÚCEMU. Pokiaľ je dohodnutá dlhšia lehota na určitý tovar spoločnosti, platí táto dohodnutá dlhšia lehota.

XI. Zvláštne dojednania o zodpovednosti za vady pri preprave tovaru

 1. V prípade prepravy, ktorú zaisťuje KUPUJÚCI, prechádza riziko za vady spôsobené prepravou na KUPUJÚCEHO dňom, kedy prevezme tovar v mieste expedície sám, alebo jeho prepravcu alebo tretie osoby na jeho príkaz.
 2. V prípade, že prepravu zaisťuje pre SPOLOČNOSŤ externý prepravca, prechádza riziko za prípadné stratenie alebo poškodenie tovaru (aj čiastočné plnenie) na KUPUJÚCEHO v deň odovzdania tovaru kuriérom. KUPUJÚCI sa zaväzuje dbať pokynov spoločnosti, ktoré obdržal pred odoslaním zásielky a ihneď pri prevzatí skontrolovať prepravný obal na viditeľné poškodenia. Upozornenie na krehký tovar a odporúčanie, ako postupovať pri preberaní a kontrole zásielky je súčasťou potvrdenia objednávky a je vždy tiež viditeľne umiestnené na vrchnom prepravnom obale každej zásielky.
  Ak nie je v prepravnom protokole poznačená výhrada z dôvodu možného poškodenia zásielky prechádza riziko za poškodenie zásielky na KUPUJÚCEHO okamihom podpisu prepravného alebo dodacieho listu. V prípade poškodenej zásielky je KUPUJÚCI povinný dodržať nasledujúci reklamačný postup:
  a. pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, je KUPUJÚCA alebo ním poverená osoba povinná spísať s dopravcom protokol o poškodení zásielky a zaistiť dokumentáciu.
  b. KUPUJÚCI je povinný tovar po dodaní prezrieť a prípadné zistené vady bezodkladne oznámiť našej spoločnosti.
  c. Lehota na podanie reklamácie škody vzniknutej z dôvodu poškodenia tovaru počas prepravy alebo z dôvodu množstevnej vady je stanovená na 3 dni (72 hod.) po prevzatí tovaru (vr. dňa, kedy bola zásielka prevzatá).
  d. V prípade množstevnej vady je KUPUJÚCI povinný túto vadu reklamovať poznámkou na dodacom liste.
  e. KUPUJÚCI je povinný počas vyššie stanovenej lehoty zaistiť fotodokumentáciu a doklady preukazujúce originálnosť tovaru (faktúra, dodací list, protokol prepravcu o poškodení zásielky), tak aby mohla spoločnosť začať uplatňovať nárok na škodu u prepravcu príp. jeho poisťovne (ak bolo poistenie dohodnuté). Hlásenie reklamácie musí mať vždy písomnú formu a musí byť zaslané spoločnosti obvyklým spôsobom poštou, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom on-line systému.
 3. Riziko za poškodenie zásielky počas prepravy alebo za množstevné vady prechádza na KUPUJÚCEHO v plnej výške v deň, kedy končí lehota na podanie reklamácie (tj 4 deň po prevzatí tovaru KUPUJÚCIM).

XII. Ostatné ustanovenia

 1. Miestom plnenia a miestom platby je sídlo spoločnosti. Účastníci sa dohodli, že podľa ustanovenia § 89a ostr. je miestne príslušným súdom na prerokovanie sporov ako súd I. stupňa Mestský súd v Brne. Právny základ pre tieto VOP je Občiansky zákonník z.č. 89/2012 Zb. a európske smernice a nariadenia.
 2. Všetky zmeny, úpravy a doplnenie zmluvných dohôd vrátane textu VOP musia mať písomnú podobu.
 3. V prípade, že sa niektoré body VOP stanú neúčinnými alebo neplatnými, nestráca zvyšné ustanovenia VOP platnosť. Zmluvné strany sú povinné nájsť pri sporných bodoch v čo najkratšom čase riešenie, ktoré bude právne akceptovateľné a správne.

VOP – H&D Slovakia sro
Aktualizované vydanie
Jeseník, 31.10.2021
___________________ ___________________
H&D Slovakia sro H&D Czech Republic sro
Ing. Jozef Holešinský
Adam Dolanský


Tieto VOP som prečítal a súhlasím s ich obsahom.